Jon Ohman Epperson
Margaret Susan Smith


Husband: Jon Ohman Epperson

  Born:            at: 
Married:            at: 
  Died:            at: 
 Father: Mitchell Stokes Epperson
 Mother: Esther Henrietta Rooker

  Wife: Margaret Susan Smith

  Born:            at: 
  Died:            at: 
 Father: Thomas Latham Smith
 Mother: Lois Florine Aarant

CHILDREN

  Name: Mark Thomas Epperson
  Born:            at: 
Married:            at: 
  Died:            at: 

  Name: Lois Elaine Epperson
  Born:            at: 
Married:            at: 
  Died:            at: